Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Εκτύπωση

Θεολογικά κείμενα για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου 

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 16ος αι., Ιερά Μητρόπολη Μόρφου Τὸ ἀπ' αἰῶνος μυστήριον, ἀνακαλύπτεται σήμερον, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται, ἵνα τοῦ χείρονος μεταλαβών, μεταδῷ μοι τοῦ βελτίονος, ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ, καὶ Θεὸς ἐπιθυμήσας οὐ γέγονεν, ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται. Εὐφραινέσθω ἡ Κτίσις, χορευέτω ἡ φύσις, ὅτι Ἀρχάγγελος Παρθένῳ, μετὰ δέους παρίσταται, καὶ τὸ Χαῖρε κομίζει, τῆς λύπης ἀντίθετον, ὁ διὰ σπλάγχνα ἐλέους ἐνανθρωπήσας, Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

 

 

 

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: Στὸν εὐαγγελισμὸ τῆς πανυπέραγνης Δέσποινάς μας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας
------
Ἅγιος Ἡσύχιος Ἱεροσολύμων: Στήν Ἁγία Μαρία Θεοτόκο
------
Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: Περί τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου
------
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: Ομιλία στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
------
Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας: Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου
------
Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων: Κατήχησις ΙΒ΄
------
Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου: Γιά τή Θεομήτορα
------
Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Αειπαρθένου Μαρίας»
------
π.Δημήτριος Staniloae: Θεοτόκος ἡ ἀειπάρθενος
------
Ὁμιλία εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας (Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ)